Koszyk 0
Twój koszyk jest pusty ...
Strona główna » Regulamin sklepu

Regulamin sklepu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

 
 

INHALATORYWODORU.PLSklep internetowy inhalatorywodoru.pl działający pod adresem http://www.inhalatorywodoru.pl (dalej Sklep Internetowy inhalatorywodoru.pl) jest platformą prowadzoną przez:
 

Kalendarz Fizjoterapeuty
Marta Kuśnierz

ul. 28 Lipca 1943r. 44D2
30 - 233 Kraków

NIP: 679-29-09-403, REGON 1209971363 (dalej: „Sprzedawca”)

 
§ 1
Definicje

Sklep Internetowy inhalatorywodoru.pl – prowadzony przez Sprzedawcę sklep internetowy, dostępny pod domeną internetową www.inhalatorywodoru.pl

Kupujący - osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną

Transakcje – procedury zawierania umów kupna sprzedaży;

Konto - prowadzone dla Kupującego przez Sprzedawcę pod unikalną nazwą (login) konto będące zbiorem zasobów, w którym gromadzone są dane Kupującego oraz informacje o jego działaniach w ramach Sklepu Internetowego.

Produkt, Towar – rzecz, która może być przedmiotem Transakcji, zgodnie z Regulaminem;

Rejestracja – procedura zakładania konta;

REGULAMIN – niniejszy Regulamin.

 
§ 2
Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego inhalatorywodoru.pl, składania zamówień na produkty dostępne w Sklepie Internetowym, dostarczania zamówionych produktów Kupującemu, zapłaty przez Kupującego ceny sprzedaży produktów, uprawnienia Kupującego do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.

2. Do przeglądania asortymentu Sklepu Internetowego oraz składania zamówień na produkty konieczne są:

a) komputer z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera;
b) aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

3. Kupujący jest zobowiązany do korzystania ze Sklepu Internetowego zgodnie z jego przeznaczeniem, do nieingerowania w zawartość Sklepu Internetowego, do nierozsyłania spamu lub prowadzenia jakiejkolwiek działalności reklamowej czy prowadzenia na stronach Sklepu Internetowego jakiejkolwiek działalności prawem zabronionej oraz mogącej zakłócać prawidłowe działanie Sklepu Internetowego.

4. Wszelkie działania podejmowane przez Kupującego w ramach Sklepu Internetowego powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa i dobrymi obyczajami.

5. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w działaniu Sklepu Internetowego spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich czy wadami urządzeń technicznych Kupującego.

6. Pobieranie lub wykorzystywanie w jakimkolwiek zakresie dostępnych w ramach Sklepu Internetowego materiałów wymaga zgody Sprzedawcy i nie może naruszać postanowień Regulaminu oraz powszechnie obowiązującego prawa, jak również nie może naruszać interesów Kupujących.

 
§ 3
Warunki Transakcji

1. Przeglądanie Towarów w Sklepie Internetowym nie wymaga Rejestracji.

2. Składanie zamówień na Produkty będące w asortymencie Sklepu Internetowego nie wymaga Rejestracji.

3. Kupującymi mogą być osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, ale mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.

4. Rejestracji osoby fizycznej lub zawierającej Transakcję bez Rejestracji, korzystającej z zakupów w sklepie internetowym w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej, o której mowa w art. 2.1 także wszystkich dalszych czynności tych podmiotów w Sklepie Internetowym, może dokonać osoba, która jest umocowana do dokonywania w ich imieniu wszelkich czynności związanych z Rejestracją oraz do wykonywania wszystkich praw i obowiązków Kupującego. W celu Rejestracji osoba ta powinna wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie adresu emaliowego oraz hasła, a także winna podać: swoje imię i nazwisko, numer telefonu kontaktowego, pełną nazwę (firmy) podmiotu rejestrowanego oraz adres jego siedziby wraz z nazwą kraju i regionu (województwa).

5. Zawierając Transakcję lub Rejestrując Konto należy zaakceptować niniejszy Regulamin oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do korzystania ze Sklepu Internetowego.

6. Rejestracja oraz usuwanie konta są całkowicie bezpłatne.

7. Po zarejestrowaniu Konta, każde następne logowanie odbywa się poprzez wpisanie w formularzu logowania adresu email oraz hasła, podanych przy Rejestracji Konta. Dane podane przy Rejestracji mogą zostać zmienione przez Kupującego po zalogowaniu się na konto.

8. Kupujący po zarejestrowaniu w Sklepie Internetowym może korzystać ze wszystkich jego funkcjonalności.

9. W celu usunięcia konta Kupującego powinien on napisać odpowiednią dyspozycję na adres internetowy wodor@kcth.pl

 
§ 4
Zamówienia

1. Kupujący może składać zamówienia na Towar dostępny w Sklepie Internetowym przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

2. Kupujący w Sklepie Internetowym składa zamówienie na Towar, którym jest zainteresowany przez wybór opcji „Do koszyka”

3. W koszyku Kupujący określa:

- zamawiany towar wraz ze wskazaniem jego ilości;

- system automatycznie określa wartość zakupionych produktów;

- sposób dostawy;

- sposób płatności

- ewentualnie nr Kuponu rabatowego.

4. Procedura składania zamówienia obejmuje:

- polecenia „Do Koszyka”, „Potwierdź zakup”, ewentualnie „Złóż zamówienie” „Podsumowanie” Kupujący składa zamówienie poprzez wybór polecenia „Potwierdź zakup”

Złożenie zamówienia stanowi złożenie przez Kupującego oferty zawarcia umowy sprzedaży produktów będących przedmiotem zamówienia.

5. Po złożeniu zamówienia Sprzedawca przesyła na podany przez Kupującego adres emailowy potwierdzenie rejestracji zamówienia, które stanowi oświadczenie o przyjęciu oferty Kupującego.

6. Sprzedawca w każdym wypadku zastrzega sobie prawo weryfikacji dokonanego zamówienia oraz jego anulowania w przypadkach uzasadniających wątpliwość co do rzetelności takiego zamówienia. Możliwość anulowania zamówienia nie dotyczy przypadku, gdy zamówienie zostało przez podmiot mający status konsumenta w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego. W takiej sytuacji Sprzedawca nawiąże kontakt z Kupującym poprzez dane kontaktowe wskazane przez Kupującego w formularzu zamówienia (e-mail, telefon) celem wyjaśnienia wątpliwości dotyczących informacji podanych w zamówieniu. W przypadku nieusunięcia wątpliwości w zakresie informacji i danych wskazanych przez Kupującego będącego konsumentem w formularzu zamówienia w takiej sytuacji Sprzedawca ma prawo do anulowania zamówienia.

7. Przedmiot umowy sprzedaży zostanie dostarczony Kupującemu na adres wskazany przez niego w zamówieniu.

8. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niektórych form płatności lub sposobu dostawy w odniesieniu do wskazanych przez siebie Produktów.

9. Sprzedawca zastrzega sobie prawo wyłączenia niektórych sposobów płatności dla Kupujących, którzy:

- w przypadku dostaw realizowanych przesyłka kurierską co najmniej dwukrotnie odmówili przesyłki;

- notorycznie anulują zamówienia;

10. Zamówienie zostanie zrealizowane przez Sprzedawcę pod warunkiem dostępności danego Towaru w chwili realizacji zamówienia.

11. W przypadku, gdy Kupujący posiada status konsumenta w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego postanowienia ust. 10 nie stosuje się. W przypadku takim, jeżeli Sprzedawca nie może zrealizować zamówienia z tego powodu, że przedmiot zamówienia nie jest dostępny, Sprzedawca powinien niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie 7 dni od potwierdzenia zamówienia, zawiadomić o tym konsumenta i zwrócić całą otrzymaną od niego sumę pieniężną. W takiej sytuacji umowa pomiędzy konsumentem a Sprzedawcą uważana jest za niezawartą.

12. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu opóźnienia lub niedostarczenia przesyłki Kupującemu z powodu wskazania przez niego błędnego adresu dostawy na złożonym zamówieniu.

 
§ 5
Ceny Towarów

1. Ceny towarów sprzedawanych przez Sklep Internetowy wyrażone są w złotych polskich. Cena obejmuje podatek VAT, ale nie obejmuje kosztów przesyłki.

2. Cena umieszczona na produkcie jest wiążąca.

3. Informację o całkowitych kosztach przesyłki Kupujący otrzymuje po dokonaniu sposobu płatności oraz dostawy Towaru.

4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo dokonywania zmiany cen, organizowania akcji promocyjnych czy wyprzedaży. Promocje nie łączą się ze sobą.

5. Zmiana ceny nie dotyczy zamówień złożonych przed datą dokonania zmiany.

6. Punty i kody rabatowe nie obowiązują w przypadku produktów już przecenionych i będących na wyprzedaży.

7. Promocje w sklepie nie łączą się ze sobą.
 
 
§ 6
Płatności i realizacja transakcji

1. Realizacja zamówienia rozpocznie się w najbliższy dzień pracujący następujący bezpośrednio po dniu, w którym Sprzedawca otrzymała należność za zamówienie. Z zastrzeżeniem, że pierwsze realizacje są rozpoczynane nie wcześniej niż 15.12.2017 r.

2. Zamówienia realizowane są od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 16.00.

3. Płatności można dokonać przelewem bankowym na nr konta wskazany http://www. inhalatorywodoru.pl/platnosci, poprzez system płatności elektronicznych DOTPAY lub PAYPAL. Metody płatności dostępne w sklepie nie wymagają dodatkowych opłat od kupującego.

4. Czas realizacji zamówienia uzależniony jest od metod dostawy i wynosi od 1 do 5 dni roboczych.

5. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe złożenie zamówienia na stronach sklepu, wybór formy płatności i sposobu przesłania wybranego produktu bądź produktów.

6. Kupujący jest uprawniony do anulowania prawidłowo złożonego zamówienia w ciągu 2 (dwóch) godzin od chwili jego złożenia, przesyłając anulację pocztą elektroniczną na adres internetowy wodor@kcth.pl

7. Z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy terminy realizacji zamówień określone w ust. 4 powyżej mogą ulec przedłużeniu. W takiej sytuacji Sprzedawca jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Kupującego o przyczynie przedłużenia terminu realizacji zamówienia oraz określić orientacyjnie nowy termin realizacji zamówienia. Kupujący jest uprawniony do niezaakceptowania nowego terminu realizacji zamówienia i odstąpienia od umowy. W takim przypadku żadna ze stron nie będzie podnosić wobec siebie jakichkolwiek roszczeń z tytułu braku realizacji zamówienia.

8. Na terenie Polski przedmiot zamówienia może być dostarczony za pośrednictwem firmy kurierskiej pod wskazany przez Klienta adres lub do Paczkomatu wskazanego przez Kupującego wg cen i terminów określonych przy zamówieniu.

9.  Poza terenem Polski przedmiot zamówienia jest dostarczany za pośrednictwem Poczty Polskiej pod wskazany przez Kupującego adres wg cen indywidualnie ustalonych z Kupującym.

10. Wskazane powyżej terminy dostarczenia zamówionych Towarów mają charakter orientacyjny. Sprzedawca oświadcza, że nie ponosi wobec Kupującego żadnej odpowiedzialności za opóźnienia realizacji zamówienia, jeżeli do opóźnienia doszło z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy, w tym w szczególności w sytuacji, gdy opóźnienie jest wynikiem zachowania podmiotu dostarczającego zamówienie tj.  podmiotu świadczącego usługi kurierskie. Postanowienia zdania pierwszego oraz zdania drugiego niniejszego ustępu nie stosuje się w przypadku, gdy Kupującym jest osoba posiadająca status konsumenta w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego.

11. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wydłużony czas dostawy lub brak dostawy z powodu podania przez Kupującego nieprawidłowych lub niepełnych danych, w tym nieprawidłowego lub niepełnego adresu dostawy.

12. Do momentu odbioru paczki, za jej ewentualne uszkodzenia odpowiada firma przewozowa.  Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia przesyłki w momencie dostarczenia przez kuriera/ InPost. W przypadku odbioru uszkodzonej paczki, reklamacje nie będą uwzględniane przez sklep.

 
§ 7
Niezgodność towaru z umową, odstąpienie od umowy, zwroty

1. Sprzedawca odpowiada wobec Kupującego, posiadającego status konsumenta w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, za niezgodność z umową zakupionych Towarów na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2002 r., nr 141, poz. 1176 z późn. zm.).

2. Przepisy dotyczące rękojmi za wady rzeczy nie mają zastosowania do zakupów dokonanych przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą w ramach i na potrzeby związane z tą działalnością.

3. Kupujący posiadający status konsumenta w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego ma prawo, bez podania przyczyny, odstąpić od umowy dotyczącej zakupionego Towaru w ciągu 14 (czternastu) dni od daty odbioru przesyłki, zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 nr 22 poz. 271 z późn. zm.). Odstąpienie od umowy wymaga oświadczenia Kupującego złożonego na piśmie, wysłanego w formie elektronicznej na następujący adres poczty elektronicznej Sprzedawcy: wodor@kcth.pl

W przypadku odstąpienia od Umowy Kupujący, będący konsumentem ma prawo do zwrotu zakupionych Towaru bez podania przyczyny w ciągu 14 (czternastu) dni od daty odebrania przesyłki.

4. Prawo odstąpienia od umowy dotyczącej zakupionego Towaru, o którym mowa w ust. 3 powyżej nie ma zastosowania do zakupów dokonanych przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą w ramach i na potrzeby tej działalności.

5. Zarówno odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 3 powyżej, jak i zwrot zakupionego towaru możliwe jest tylko w sytuacji, gdy zakupiony towar znajduje się w stanie nienaruszonym, nie przedstawiającym żadnych śladów zużycia i korzystania z towaru.

6. Poucza się, że stosownie do art. 7 ust. 1 Ustawy o ochronie praw konsumentów Kupujący będący konsumentem w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni, ustalonym w sposób określony w art. 10 ust. 1 ww. ustawy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. W świetle art. 10 ust. 1 Ustawy o ochronie praw konsumentów termin dziesięciodniowy, w którym Konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi - od dnia jej zawarcia.

7. Kupujący, działający przy Umowie jako konsument w rozumieniu art. 221 1 Kodeksu cywilnego, przyjmuje do wiadomości, że prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje konsumentowi w sytuacjach opisanych w art. 10 ust. 3 Ustawy o ochronie praw konsumentów.

8. Zarówno w przypadku odstąpienia od umowy dotyczącej zwrotu zakupionego towaru, o którym mowa w ust 5 powyżej zwrotów zakupionych Towarów należy dokonywać za pośrednictwem podmiotu świadczącego usługi kurierskie lub Pocztą Polską: na podany poniżej adres:

Kalendarz Fizjoterapeuty Marta Kuśnierz, ul. 28 Lipca 1943r. 44D2, 30 - 233 Kraków

 z dopiskiem: "Zwrot" nie później niż 14 dnia od zawarcia Umowy.

9. W przypadku odstąpienia od umowy dotyczącej Towaru, do przesyłki zawierającej zwracany Towar, Kupujący zobowiązany jest dokumentu zakupu.

10. Cena uiszczona za zakupiony towar  (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia towaru), zostanie zwrócona Kupującemu w terminie 14 (czternastu) dni od daty otrzymania zwrotu przez Sprzedawcę przelewem na wskazany przez Kupującego rachunek bankowy bądź przekazem pocztowym na wskazany przez niego adres. Kupujący ponosi koszty związane tylko z odsyłką towaru.

11. Produktów personalizowanych (z grawerem) nie można zwrócić.

 
§ 8
Reklamacje

Wszystkie towary oferowane w naszym sklepie internetowym są fabrycznie nowe oraz wolne od wad fizycznych i prawnych. Sklep jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną.

1.Reklamacje dotyczące wad zakupionych Towarów należy zgłosić Sprzedawcy nie później niż w ciągu 14 dni licząc od dnia odebrania przesyłki.
W przypadku osób, które założyły swoje konto: zgłoszenia dokonuje się poprzez swój profil założony w panelu klienta/ reklamacje/ napisz zgłoszenie.
W przypadku osób bez logowania: zgłoszenia dokonuje się poprzez wysłanie zgłoszenia na adres poczty elektronicznej wodor@kcth.pl z dopiskiem REKLAMACJA.

2. Po dokonaniu zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1 Towar stanowiący przedmiot reklamacji należy, nie później niż w ciągu kolejnych 14 dni odesłać na koszt Sprzedawcy za pośrednictwem podmiotu świadczącego usługi kurierskie, na podany poniżej adres:

Kalendarz Fizjoterapeuty Marta Kuśnierz, ul. 28 Lipca 1943r. 44D2, 30 - 233 Kraków

3. Reklamacja winna zawierać w szczególności opis problemu, który Kupujący zgłasza, nr zamówienia, którego zgłoszenie dotyczy, a także sposób kontaktu z Kupującym (adres poczty elektronicznej, numer telefonu, numer faksu, ewentualnie adres do korespondencji). Sprzedający zastrzega sobie możliwość kontaktu z Kupującym przy wykorzystaniu podanych przez niego danych kontaktowych.

4. Do przesyłki należy dołączyć opis wad Towaru.

5. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 (czternastu) dni roboczych licząc od daty otrzymania reklamowanego Towaru.

6. W przypadku niemożności rozpatrzenia reklamacji w terminie określonym w ust. 5, Sprzedawca poinformuje o tym Kupującego, podając przyczynę przedłużenia terminu oraz przewidziany czas udzielenia odpowiedzi.

7. W razie nie zajęcia przez Sprzedawcę żadnego stanowiska w przedmiocie zgłoszonej przez Kupującego reklamacji w terminie 14 (czternastu) dni roboczych licząc od daty otrzymania reklamowanego Towaru, przyjmuje się, iż reklamacja została uznana przez Sprzedawcę za zasadną.

8. Jeżeli reklamacja okaże się być uzasadniona, uszkodzony Towar zostanie wymieniona na inny, wolny od wad dostarczony na koszt Sprzedawcy, a jeśli będzie to niemożliwe, z uwagi na brak w Sklepie Internetowym, Kupujący zostanie niezwłocznie poinformowany o tym fakcie. W takiej sytuacji Sprzedawca zwróci Kupującemu równowartość uiszczonej ceny lub, po wyrażeniu zgody przez Kupującego zaoferuje w zamian inny towar dostępny w tym czasie w Sklepie internetowym.

9.Reklamacje zgłoszone po upływie roku czasu od dnia obowiązku wydania towaru nie podlegają rozpatrzeniu.

10. W przypadku, gdy Kupujący jest podmiotem posiadającym status konsumenta w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego postanowień ust. 1 -9 powyżej nie stosuje się. Zastosowanie mają natomiast zapisy § 9 ust. 11- 15 niniejszego Regulaminu.

11. Kupujący ma prawo składać reklamacje związane z wadami i usterkami Towarów oraz sposobem realizacji zamówienia.

12. Kupujący może złożyć reklamację:
a. pisemnie na adres korespondencyjny: Kalendarz Fizjoterapeuty Marta Kuśnierz ul. 28 Lipca 1943r. 44D2;
30 - 233 Kraków
b. telefonicznie na numer wskazany na stronie internetowej 608 591 107

c. drogą elektroniczną na adres e-mail wodor@kcth.pl

13. Po wniesieniu reklamacji Kupujący otrzymuje niezwłocznie – nie później niż w terminie 7 dni - pisemne potwierdzenie jej wniesienia. W przypadku wcześniejszego uwzględnienia reklamacji zgodnie z wnioskiem Kupującego, Sprzedawca jest zwolniony z obowiązku potwierdzania jej wniesienia.

14. Zgłoszenie reklamacyjne powinno określać dane Kupującego oraz zwięzły opis zgłaszanych zastrzeżeń i uwag.

15. Sprzedawca udziela odpowiedzi na reklamację w formie pisemnej niezwłocznie, nie później niż w terminie 21 dni od daty jej otrzymania. W przypadku braku odpowiedzi we wskazanym wyżej terminie, reklamacje uznaje się za uwzględnioną zgodnie z żądaniem Kupującego.

16. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, Sprzedawca wymieni na swój koszt Towar na wolny od wad niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację.

17. Reklamacjom nie podlegają produkty, które zostały odebrane przez kupującego w naruszonych opakowaniach. W w/w sytuacjach reklamację należy zgłaszać do firmy dostarczającej przesyłkę.

 
§ 9
Postanowienia końcowe

1. Informacje o produktach zamieszczone na stronach Sklepu Internetowego inhalatorywodoru.pl nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.

2. Dostępność informacji o produktach na stronach Sklepu Internetowego nie oznacza dostępności tych produktów i możliwości realizacji zamówienia.

3. Różnice pomiędzy wizualizacją produktu wynikającą z indywidualnych ustawień komputera Kupującego (kolor, proporcje itd.) a rzeczywistym wyglądem produktu nie mogą być podstawą reklamacji. Kupującemu posiadającemu status Konsumenta w rozumieniu art. 22 1 k.c. przysługuje prawo do odstąpienia od umowy.

4. Sprzedawca zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. „O ochronie danych osobowych”

5. Wypełnienie formularza z danymi Zamawiającego równoznaczne jest ze zgodą na przechowywanie oraz przetwarzanie podanych danych osobowych do celów realizacji i rozliczania transakcji. Dane osobowe Zamawiającego będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia, w tym wystawienia faktury lub rachunku i prowadzenia sprawozdawczości finansowej. Dane te są poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim. Klient może otrzymać informację handlowe i promocyjne drogą elektroniczną (email, sms). Klient ma prawo do wglądu do własnych danych osobowych oraz ich poprawek, a także usunięcia z bazy danych. W tym celu należy wysłać wiadomość z określoną dyspozycją na adres e-mail: wodor@kcth.pl

6. W przypadku, gdy Kupujący posiada status konsumenta w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego do zasad sprzedaży Towarów w Księgarni Internetowej stosuje się, również w sytuacji, gdy nie wynika to wprost z brzmienia regulaminu, postanowienia ustawy z dnia 2 marca 2000 o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. nr 22, poz. 271 z późn. zm.).

7. Niezależnie od innych przypadków wskazanych w treści niniejszego Regulaminu Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za:

1) szkody spowodowane nieprawidłowym korzystaniem przez Kupującego ze Sklepem Internetowym i nieprawidłowym dokonywaniem zakupów;

2) problemy w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Spółka przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mogła zapobiec, w szczególności w przypadku problemów w funkcjonowaniu łączy telekomunikacyjnych oraz zdarzeń losowych o charakterze siły wyższej,

3) korzystanie ze Sklepu Internetowego przez Kupującego niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu;

4) utratę danych spowodowaną awarią sprzętu, systemu lub też innymi okolicznościami niezależnymi od Sprzedawcy.

8. W przypadku, gdy Kupujący posiada status konsumenta w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego ograniczenia odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu zdarzeń opisanych w ust. 4 nie mają do niego zastosowania.

9. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

10. Ewentualne spory powstałe między Kupującym niebędącym konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego a Sprzedawcą rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

11. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Zmiana regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Sprzedawcę, nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia na stronie Sklepu Internetowego zmienionego regulaminu. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień regulaminu.
Przejdź do strony głównej
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu