Koszyk 0
Twój koszyk jest pusty ...
Strona główna » Regulamin wypożyczeń
i-Raty - raty
online
i-Leasing - leasing
online

Regulamin wypożyczeń

Regulamin wypożyczenia sprzętu

 
 

§1 
Warunki wynajmu

 
1.    Podstawą wynajęcia sprzętu jest spisanie umowy wynajmu pomiędzy sklepem internetowym zwaną w dalszej części wynajmującym, a osobą pożyczającą zwaną w dalszej części najemcą. 

2.    Umowa spisywana jest przez wynajmującego na podstawie ważnego dokumentu ze zdjęciem, na czas określony podany przez najemcę. 

3.    Przed wynajmem, wynajmujący potwierdzi najemcy dostępność towaru. 

4.    Podczas wypożyczania zostaje pobrana kaucja zwrotna, która jest ewentualnym zabezpieczeniem dla wynajmującego w przypadku wynikłych strat, uszkodzeń, kradzieży lub dewastacji podczas eksploatacji sprzętu. O wysokość kwoty pobieranego depozytu decyduje wartość wypożyczanego sprzętu oraz czas na jaki jest on wynajmowany. 

5.    Kaucja jest zwracana najemcy w terminie do 7 dni od momentu dostarczenia sprzętu oraz braku uszkodzeń, co potwierdzi wynajmujący. 

6.    Wysokość stawki dziennej jest regulowana w zależności od długości najmu, zgodnie z aktualnym cennikiem.

7.    Minimalny okres wypożyczenia sprzętu to 14 dni

8.    Czynsz jest ustalony za czas wynajmu i nie uwzględnia faktycznego czasu pracy urządzenia, jest obliczany od momentu wypożyczenia do momentu zwrotu sprzętu.

9.    Wypożyczone urządzenia są w pełni sprawne technicznie i nie podlegają amortyzacji.

10.    Wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności za skutki uboczne i/lub następstw awarii urządzenia.

 

§2
Zobowiązania wynajmującego

 
1.    Wynajmujący oświadcza, że sprzęt, będący przedmiotem umowy jest w dobrym stanie technicznym, przydatnym do umówionego użytku, bez żadnych ukrytych wad.

2.    Przed każdym wypożyczeniem sprzętu wynajmujący ma obowiązek zapoznać najemcę z dokładną instrukcją obsługi i przeszkolić go w zakresie bezpiecznego użytkowania najmowanego sprzętu.

3.    Wynajmujący nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypadki i ewentualne szkody powstałe w czasie użytkowania narzędzi.

4.    Wynajmujący zobowiązuje się do ochrony danych osobowych najemcy i nie przekazywania ich osobom trzecim bez wyraźnej zgody najemcy.
 
 

§3
Zobowiązania najemcy

 
1.    Najemca przyjmuje do użytku sprzęt będący własnością wynajmującego, z obowiązkiem zwrotu w stanie nie pogorszonym.

2.    Najemca oświadcza, że został zapoznany z instrukcją obsługi i został przeszkolony w zakresie bezpiecznego użytkowania najmowanego sprzętu.

3.    Najemca zobowiązuje się płacić wynajmującemu czynsz w ustalonej. W przypadku zwłoki w płatności, wynajmujący uprawniony jest do żądania ustawowych odsetek.

4.    Najemca zobowiązuje się, iż wynajęty sprzęt będzie użytkował zgodnie z jego przeznaczeniem, nie będzie dokonywał napraw bez wiedzy i zgody wynajmującego, nie odda przedmiotu najmu osobie trzeciej do używania lub w podnajem, zabezpieczy sprzęt przed uszkodzeniem, kradzieżą i zniszczeniem.

5.    Od chwili odbioru sprzętu od wynajmującego do momentu jego zwrotu najemca ponosi odpowiedzialność za jego zaginięcie lub uszkodzenie; kradzież lub dewastacje najemca ma obowiązek bezzwłocznie zgłosić organom ścigania.

6.    W razie zaginięcia, utraty lub zniszczenia sprzętu najemca zobowiązany jest zapłacić wynajmującemu równowartość jego ceny rynkowej.

7.    Skutki uszkodzeń, awarii i strat powstałe przez nie przestrzeganie w/w instrukcji będą obciążały najemcę.

8.    Odpowiedzialność za szkody wobec osób trzecich powstałe w skutek prac prowadzonych przy użyciu przedmiotu najmu przez najemcę ponosi najemca.

9.    Po otrzymaniu sprzętu, obowiązkiem najemcy jest sprawdzenie czy urządzenie jest sprawne i zostały dostarczone wszystkie akcesoria.

10.    W przypadku uszkodzenia sprzętu, najemca zobowiązuje się pokryć koszty naprawy.

11.    Od momentu dostarczenia sprzętu przez wynajmującego, najemca jest odpowiedzialny za stan techniczny, konserwację, odpowiednie użytkowanie oraz akcesoria dostarczone wraz ze sprzętem.

 

§4
Zwrot sprzętu


1.    Najemca zobowiązuje się zwrócić przedmiot najmu w przewidywanym dniu zwrotu, podanym na umowie wynajmu, nie później niż do godziny, w której został on pożyczony. W przypadku zwrotu przedmiotu najmu po terminie wygaśnięcia umowy najmu, zostanie naliczony czynsz za każdy dzień zwłoki według obowiązującego cennika.

2.    Zwrócony sprzęt powinien być kompletny, w pełni sprawny, wolny od wszelkich wad i oczyszczony.

3.    Najemca zwraca sprzęt na swój koszt, ubezpieczoną przesyłką kurierską.

 

§5
Zerwanie umowy wynajmu

 

1. Zerwanie umowy następuje w przypadku:

     •    samowolnego przedłużenia czasu użytkowania
     •    braku rozliczenia za okres przekraczający 7 dni
     •    używanie wynajętego sprzętu niezgodnie z przeznaczeniem i zasadami sztuki.

2. Zerwanie umowy powoduje rygor natychmiastowego zwrotu wynajętego urządzenia.

Przejdź do strony głównej
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu