Koszyk 0
Twój koszyk jest pusty ...
Strona główna » Reklamacje i gwarancja

Reklamacje i gwarancja

Formularz:

 

https://rma.fixit-service.com/Reklamacje


Informujemy, że w przypadku zastrzeżeń co do zakupionego towaru, mogą Państwo skorzystać z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji.

Wszystkie towary oferowane w naszym sklepie internetowym są fabrycznie nowe oraz wolne od wad fizycznych i prawnych. Sklep jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).

Wraz z produktem otrzymują Państwo kartę gwarancyjną, która jest podstawą do rozpatrzenia naprawy gwarancyjnej. Produkt powinien zostać odesłany na adres wskazany w karcie gwarancyjnej, wraz z dowodem zakupu. Karta gwarancyjna określa warunki gwarancji.

Serwis urządzeń świadczony jest przez firmę FixIT: https://rma.fixit-service.com/

 

Warunki gwarancji:

1. Gwarancja udzielana jest na okres:
- w przypadku zakupu przez osobę prywatną na 24 miesiące od daty sprzedaży;
- w przypadku zakupu przez firmę ,na okres podany na fakturze od daty sprzedaży
Gwarancja przyznawana jest wyłącznie bezpośredniemu Nabywcy sprzętu i nie jest przenoszona na inne osoby.

2. Warunkiem skorzystania z prawa do gwarancji jest przedstawienie karty gwarancyjnej, jeśli produkt taką posiadał z dowodem zakupu, lub sam dowód zakupu, jeśli produkt nie posiadał karty gwarancyjnej.

3. Karta gwarancyjna bez poprawnie wypełnionych wszystkich pozycji oraz bez podpisu Nabywcy jest nieważna.

4. Zgłoszenia reklamacyjnego należy dokonać nie później niż w ciągu 2 tygodni od ujawnienia się wady towaru.

5. W przesyłce towar powinien zostać należycie, bezpiecznie opakowany.

6. Odpowiedzialność za należyte opakowanie sprzętu oraz ewentualne uszkodzenia sprzętu w czasie transportu do miejsca nabycia ponosi Nabywca.

7. W przypadku przedłożenia sprzętu w stanie niekompletnym, braku dokumentów, niedokonania zgłoszenia w terminie firma zastrzega sobie prawo odmowy dokonania naprawy z uwagi na niespełnienie przez Nabywcę warunków gwarancji.

8. Do dokonywania napraw w okresie gwarancji uprawniony jest wyłącznie dział serwisowy. Jakiekolwiek naprawy lub modyfikacje sprzętu (dokonywane przez Nabywcę lub osoby trzecie poza działem serwisowym bez jego wiedzy i zgody powodują utratę uprawnień gwarancyjnych.

9. W przypadku, gdy sprzęt opatrzony został plombami lub nalepkami gwarancyjnymi (sticker) prawo do gwarancji nie przysługuje Nabywcy w przypadku ich zerwania lub uszkodzenia.

10. Firma jako gwarant zastrzega sobie prawo oceny kwalifikacji uszkodzeń (czy podlegają one naprawom gwarancyjnym).

11. Jeżeli przeprowadzone przez firmę testy nie potwierdzą istnienia opisanej przez Nabywcę wady objętej gwarancją, zastrzega sobie prawo obciążenia Nabywcy wynikającymi stąd kosztami.

12. Gwarancja obejmuje wyłącznie wady fizyczne sprzętu. W szczególności gwarancją nie są objęte następujące wady i uszkodzenia Sprzętu:
- spowodowane oddziaływaniem zewnętrznego promieniowania jonizującego, pola magnetycznego lub będące następstwem zawilgocenia, urazów mechanicznych, przepięć elektrycznych itp. oraz wynikłe z eksploatacji sprzętu w skrajnie niekorzystnych warunkach, np. duże zapylenie, itp.

- spowodowane niezgodnym z instrukcją obsługi korzystaniem, użytkowaniem, transportem, składowaniem lub przechowywaniem;
- spowodowane lub wynikające z używania sprzętu łącznie z innymi urządzeniami nie przeznaczonymi do używania ze sprzętem lub też z innymi urządzeniami, niż zalecane przez Producenta w instrukcji obsługi lub w opisie funkcjonalności itp.;
- będące następstwem oddziaływania zewnętrznych czynników chemicznych i termicznych;
- będące następstwem posługiwania się sprzętem niezgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami obsługi i korzystania ze sprzętu lub z instrukcja producenta oraz wynikłe z samowolnego wykonywania napraw, przeróbek lub modyfikacji sprzętu
- będące następstwem przepięcia w znajdującej się poza sprzętem instalacji elektrycznej;
- spowodowane zalaniem sprzętu jakimkolwiek płynem lub jego zanieczyszczeniem oraz powstałe w wyniku używania środków chemicznych do czyszczenia lub nieodpowiednią konserwacją i działaniami mającymi na celu wyczyszczenie sprzętu;
- powstałe w wyniku używania środków chemicznych do czyszczenia lub nieodpowiednią konserwacją i działaniami mającymi na celu wyczyszczenie sprzętu;
- wynikłe z eksploatacji sprzętu w skrajnie niekorzystnych warunkach, np. duże zapylenie, itp.
- wynikłe z samowolnego wykonywania napraw, przeróbek lub modyfikacji sprzętu (w tym wymiany oprogramowania wewnętrznego "firmware")

13. Gwarancja nie obejmuje akcesoriów (materiałów eksploatacyjnych) takich jak kaniule, maski. Elementy te określone jako akcesoria (materiały eksploatacyjne), ze względu na swój charakter posiadają okres żywotności eksploatacyjnej.

14. Nabywca traci uprawnienia wynikające z niniejszej gwarancji w przypadku:
- dokonania jakiejkolwiek naprawy lub przeróbki sprzętu we własnym zakresie, przez osobę trzecią albo powierzenia wykonania naprawy innej osobie, niż upoważnionemu pracownikowi działu serwisowego;
- stwierdzenia naruszenia, uszkodzenia lub zerwania plomb gwarancyjnych, albo zakrycia lub zaklejenia ich w sposób uniemożliwiający ich prawidłowe odczytanie;
- stwierdzenia uszkodzenia, naruszenia lub usunięcia numerów seryjnych bądź innych oznaczeń identyfikujących sprzęt albo zakrycia ich w jakikolwiek sposób uniemożliwiający prawidłowy odczyt oznaczeń sprzętu;
- utraty dokumentu (karta gwarancyjna lub paragon);
- upływu okresu gwarancji.

15. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte sprzętu.

16. Sprzedawca nie odpowiada za utracone w rezultacie ujawnienia się wady dane oraz oprogramowanie zainstalowane na sprzęcie jak również z tytułu poniesionych przez Nabywcę kosztów odtworzenia (odzyskania) danych i ponownej instalacji oprogramowania lub jego ponownego nabycia i uzyskania licencji.

17. Sprzedawca nie odpowiada za szkody i utracone korzyści Nabywcy wynikające z konieczności przedłożenia sprzętu do naprawy oraz za wszelkie szkody Nabywcy wynikające z opóźnienia naprawy gwarancyjnej sprzętu.

18. W przypadku braku możliwości naprawy towar podlega wymianie. W przypadku braku możliwości naprawy lub wymiany zastrzegamy sobie prawo do zaoferowania Klientowi ekwiwalentnego towaru o nie niższych możliwościach użytkowych pochodzącego od innego producenta.

 

 

Termin rozpatrzenia gwarancji


Sprzedawca udzielający gwarancji zobowiązany jest w terminie ma 14 dni roboczych na rozpatrzenie zgłoszonych roszczeń, czyli określenie, czy produkt będzie naprawiany czy nie.

 

Rękojmia


Ponosimy odpowiedzialność z tytułu rękojmi na zasadach określonych w kodeksie cywilnym. Wszelkich zgłoszeń z tytułu rękojmi możecie Państwo dokonywać poprzez formularz na stronie internetowej: https://rma.fixit-service.com/ Po wypełnieniu formularza, otrzymają Państwo instrukcje o sposobie rozpatrzenia zgłoszenia. 

Do Państwa żądania ustosunkujemy się w terminie 14 dni, informując, czy je uznajemy czy nie. Brak odpowiedzi w tym terminie oznacza, że uznaliśmy Państwa roszczenie za uzasadnione.

W przypadku uznania przez nas Państwa roszczeń niezwłocznie przystąpimy do usunięcia wady w sposób przez Państwa określony.

W przypadku nieuznania przez nas Państwa żądań, przysługuje Państwu prawo skierowania sprawy do sądu lub też skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń (w tym zakresie możliwe jest np. skorzystanie z mediacji Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej).


 
Przejdź do strony głównej
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu